?>

Kozena obuv na mieru

Hľadať

Priamo k obsahu stránok

Podmienky reklamácie

Objednávky > servisPodmienky reklamácie

  • prípadná reklamácia musi byt' uplatnená u firmy, u ktorej bola zakúpená reklamovaná obuv a to bezodkladne, ihned' pri zisteni závady
  • k reklamácii je potrebné predkladať iba obuv vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt

v pevnej, najlepšie v pôvodnej krabici označenej kódom vzoru

  • reklamáciu zákazník doloží písomným vyjadrením o reklamovanej chybe obuvi, kde je presne definovaná závada reklamovanej obuvi
  • po uplynuti záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.


Záruku možno uplatnit':
Záruka sa vzt'ahuje iba na závady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby pripadne technologického postupu (tieto závady sa spravidla prejavia už pri krátkodobom používaní obuvi)

Záruka sa nevzt'ahuje na:

  • zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie
  • každú zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia

pri obvyklom spôsobe jej používania, nesprávneho používania alebo neodborného zásahu

  • mechanicky poškodenú obuv a jej časti
  • opotrebenie obuvi v dôsledku nevhodného výberu a používania
  • obuv, u ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékol'vek úpravy a opravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebením obuvi
  • na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je charakteristická pre prírodnú use


_______________________________Untitled 1

Titulná stránka | Kolekcia obuvi | Obuv na mieru | Organizácia výroby | Objednávky | Kontakt | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu